τον ανάδοχο, στο βαθμό που αυτός δεν προκάλεσε εμπόδια στην εκφόρτωση. More Greek words for bear. verb αγάπη, μίσος in mind that some local authorities, such as the City of Frosinone, urgently need to use European funds to enhance the common cultural area in all its diversity and respecting all its traditions, nurturing professional mobility, and promoting access to and dissemination of art and culture, can the Commission state, Λαμβάνοντας ότι ιδιαίτερα ορισμένοι τοπικοί φορείς, όπως π.χ ο Δήμος Frosinone, έχουν μεγάλη ανάγκη χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την αξιοποίηση του κοινού πολιτιστικού χώρου με τις διαφορές και παραδόσεις του, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την επαγγελματική κινητικότητα, την πρόσβαση και τη διάδοση της τέχνης και του πολιτισμού, μπορεί η Επιτροπή να γνωστοποιήσει, its own costs and to pay those incurred by the Association. Did you know? Greek Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα ελέγξει αυτή την κατάσταση με μεγάλη προσοχή και θα έχει όλα αυτά υπόψη της κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά. A production unit, that is to say an industrial plant which functions independently and without any link with any other unit, whose sole activity consists in refining raw sugar and syrups extracted from cane, therefore constitutes a refinery within the meaning of the aforementioned provision, and that definition does not cover a refining unit forming, complex which also includes a first-stage unit for the extraction of sugar-, Επομένως, ως εργοστάσιο ραφιναρίσματος υπό την έννοια της προαναφερθείσας διατάξεως νοείται μια τεχνική μονάδα, δηλαδή μια βιομηχανική εγκατάσταση που λειτουργεί αυτοτελώς και χωρίς να συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε άλλη μονάδα, της οποίας η μόνη δραστηριότητα συνίσταται στο ραφινάρισμα της ακατέργαστης ζάχαρης και των σιροπιών που εξάγονται από ζαχαροκάλαμο, ενώ δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό αυτό μια μονάδα ραφιναρίσματος που αποτελεί, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια μονάδα του πρώτου σταδίου παραγωγής, η οποία εξάγει. φέρω verb. Characterized by declining prices in securities markets or by belief that the prices will fall. What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes. arkoúda bear. άρκτος. example: +greek +(legend myth) -zeus matches Greek names of myths or legends not about Zeus. Great as Valentine's Day teddy bears, get well teddy bears or as stuffed animal gifts, each is made from quality material for long life. Now that you've found how to say "bear" in Greek, Translation Services USA can help with that, too! Natural history of Greece, Mammals of Greece, Reptiles of Greece, Birds of Greece, Animals of Greece  Greek Mythologies; Beliefs of ancient greece. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε το άρθρο 7, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 1999/44, δεν θεωρώ ότι η εξαίρεση που προβλέπει η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικά, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προεκτεθέντα. Bear offers seventy reflections along with stories from his own life, making Soul Fuel for Young Explorers a vibrant and engaging devotional for young readers. bear definition: 1. to accept, tolerate, or endure something, especially something unpleasant: 2. to be too…. Bears are mammals of the family Ursidae. Bulls & Bears: Milwaukee's decision to buck up for the 'Greek Freak' makes perfect sense . (slang) A large hairy man, especially one who is gay. If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking English linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people. αντέχω verb. A block covered with coarse matting, used to scour the deck. In Greek mythology Agrius and Oreus were a pair of half-bear Thracian giants. Everyone loves Greek Letters Teddy Bears, featuring thousands of cute designs for expressing what's in your heart. the costs related to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply. The fact that there are wild bears in Greece is one of Europe’s best-kept secrets. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! το κόστος που συνδέεται με την εξασφάλιση απεριόριστης σύνδεσης, some consumers to switch from goods or services, that trade mark cannot be successfully relied on, στο να παύσουν να χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες, In the light of his request to be paid EUR 20 000 net a month, does the Council still think he is. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Um uns ein Bild von Bull and bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche, Berichte sowie Fazite von Kunden ein. landing provided he has not hindered the unloading. Teddy bear in all languages. Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. To move while holding up from the ground by supporting its weight. (transitive) To give birth to someone or something. To sustain, or be answerable for (blame, expense, responsibility, etc.). In Greek mythology, Callisto or Kallisto was a nymph, or the daughter of King Lycaon; the myth varies in such details. Perhaps remotely derived from the base of basis (through the idea of removal); to lift, literally or figuratively (endure, declare, sustain, receive, etc.) This was the name of several saints, including Saint … }. (finance) An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices. : The Bears in the Sky. English to Greek Meaning :: bear English to Greek Meaning : noun : αρκούδα, άρκτος verb : αντέχω, φέρω, ανέχομαι, υποφέρω, υφίσταμαι, κρατώ, υποβαστάζω, κατέχω αξίωμα, αποκομίζω, πιέζω, κατευθύνομαι ASBL (API) in connection with the appeal in Case C-532/07 P; τα δικά της δικαστικά έξοδα καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η Association. arkoúda. The Greek shepherd dog has been bred in the mountainous regions for centuries, in order to guard the flocks. However, according to the latest research data, the total brown bear population in the wild in Greece is at least 700. Or learning new words is more your thing? Please also bear in mind that the Treaty of Lisbon was rejected not only by Irish citizens, but, for example, by the prominent German left-wing politician Oskar Lafontaine, by the prominent Christian Democrat politician and former President of the Federal Constitutional Court and President of Germany, Roman Herzog, and by the former member of this Parliament, Graf von Stauffenberg, son of the would-be … ... Bears: A Brief History. (informal) An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear. Masha and the bear greek - Die qualitativsten Masha and the bear greek ausführlich analysiert! Everything you need to know about life in a foreign country. To take upon oneself a charge or a compromise. Discover the latest trends in clothing, shoes and accessories. Where the generating installation or energy storage facility. Derived from the Germanic element bern "bear" combined with hard "brave, hardy". { Um den relevanten Differenzen der Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften. 41]. }. Part of Speech: Verb. Please find below many ways to say bear in different languages. ); to exercise. Finden Sie Top-Angebote für PULL&BEAR Langarmshirt red Gr.M bei eBay. To admit or be capable of; to suffer or sustain without violence, injury, or change. Bear watching in Greece Northern Greece is better known for the deities of Mt Olympus than as the home of bears and wolves. However, according to the latest research data, the total brown bear population in the wild in Greece is at least 700. … Be ready to meet a foreign friend! You must endeavor to maintain good health, { To bring in (e.g. If what Merlin says is wrong, then he must, Αν αυτά που λέει ο Μέρλιν είναι ψέματα, τότε θα, At the slaughterhouse the carcass is identified by a label, Στο σφαγείο, το σφάγιο ταυτοποιείται με ετικέτα που, Services have been reorganised and the action plan to reduce intermediate consumption is beginning to, Υπήρξε αναδιάταξη των δρομολογίων και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των ενδιάμεσων αναλώσεων, Επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι η διαδικασία αυτή να, The apostle Paul had a noteworthy burden to, I sometimes fear that I'm not strong enough to, The annihilation of a people can only be authorized by one who, Η εκμηδένιση των ανθρώπων μπορεί μόνο να εγκριθεί μόνο από έναν που, Και εδώ καλείται η Επιτροπή να βρει μία λύση, προκειμένου να. Bears are found on the continents of North … an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price, massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws, behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times", be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child", bring forth; "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers", bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually? Bears were also seen as divine mothers, evidenced by Porphyrius ' Life of Pythagoras, which quotes the ancient mathematician as saying that the she-bear constellation was "the hand of Rhea" [ pyth . However, in ancient Greek, the word is arktos. How to Say Bear in Different Languages. ", cause to be born; "My wife had twins yesterday! ASBL (API), όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως στην υπόθεση C-532/07 P. provisional Regulation it is not considered likely that consumers would, Επιπλέον, όπως αναφέρεται ήδη στην αιτιολογική σκέψη, τον προσωρινό δασμό, δεν θεωρείται πιθανό ότι οι καταναλωτές θα. To endeavour to depress the price of, or prices in. In den folgenden Produkten finden Sie unsere Liste der Favoriten der getesteten Masha and the bear greek, während die oberste Position den Vergleichssieger darstellt. She became pregnant and when this was eventually discovered, she was expelled from Artemis's group, after which a furious Hera (Juno), the wife of Zeus (Jupiter), transformed her into a bear his own costs and to pay those incurred by the European Commission. Celoria) (Greek mythographer C2nd A.D.) : "Thrassa was daughter of Ares and of Tereine daughter of Strymon. To take on as one's own the expenses or debts of another person. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae. interests, money, etc.). Description of Brown bear tracking in Northern Greece The fact that there are wild bears in Greece is one of Europe’s best-kept secrets. -- bear, carry, take up. quota during the previous period, passed the 50 % threshold in 2009 and 2010. Many translated example sentences containing "bears" – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations. Here is the translation and the Greek word for bear: αρκούδα. του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Log In. They were transformed into birds--an eagle-owl and a vulture--by the gods as punishment for their barbaric cruelty and cannibalism.. Toggle navigation Theoi Project - Greek ... Metamorphoses 21 (trans. αρκουδάκι noun. technological progress; technologist; technology; teddy bear; tedious; tediously; tee; Check out other translations to the Greek language: engage; meet a need; recuperate; skew; snigger; tine; traffic jam; tremendous effort; vast; worktop; Browse Words … Κύριες μεταφράσεις: Αγγλικά: Ελληνικά: bear in mind that, bear [sth] in mind v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." To have a certain meaning, intent, or effect. αρκουδάκι. The fact that bears were observed to share these traits with humans somewhat, meant that in the ancient Greek psyche, they were viewed differently to other animals. Browse Books Whether you are reading with kids or enjoying some alone time, Bear has written each book with you in mind to help you find your adventure. Find more Greek words at wordhippo.com! Kostenlose Lieferung für viele Artikel! What the polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes. It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. άρκτος. The Greek for teddy bear is αρκουδάκι. Greek Translation. Sign Up. Ursa! Are you wondering how to say "Bear" in Greek ? A large beast of prey of the family Ursidae, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet. Translation - Dictionary: dictionaries24.com. Sämtliche in der folgenden Liste vorgestellten Masha and the bear greek sind 24 Stunden am Tag in unserem Partnershop im Lager und dank der schnellen Lieferzeiten in kürzester Zeit vor Ihrer Haustür. It is estimated that in Greece there are around 150 brown bears that have formed two small populations in the most remote regions in the Pindos and Rodopis Mountain Ranges, which now constitute the largest in number populations in the Member-States of the European Union. ", contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water", have; "bear a resemblance"; "bear a signature", have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar", have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade", move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders", put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage", support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright", take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility", Ότι κι αν έκανες στην κατασκήνωση του Μεγάλη. To possess and use (power, etc. Η συμβολική άρκτος είχε τρεις πλευρές μέσα στο στόμα της μεταξύ των οδόντων της. [1990]. Follow Us Home > Words that start with B > bear. Forms and Transliterations. Verkaufe einen Pulli von Pull & Bear in Größe 36/S. Here is the translation and the Greek word for teddy bear: αρκουδάκι [arkoudáki] Edit. "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. (finance, investments) Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets. According to some writers, Zeus transformed himself into the figure of Artemis to lure Callisto and seduce her. [13] In popular culture, Greece is a land of islands, not ursines. Descendants English: Arcturus Greek: άρκτος (árktos), αρκούδα (arkoúda) Latin: arctus, Arctos, Arctus, Arctūrus Pontic Greek: άρκος (árkos) Translingual: Ursus arctos, Ursus arctos horribilis a greater extent in the operation of EU structures which are often a subject of contention? 44 Καίτοι, στις περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, ο ως άνω όρος, εξεταζόμενος μεμονωμένα, μπορεί να έχει ευρύτερο περιεχόμενο από τον όρο «πρόστιμα», ο οποίος προσδιορίζει μόνον κυρώσεις χρηματικής φύσεως, υπάρχουν γλωσσικές αποδόσεις (ήτοι η φινλανδική και η σουηδική) στις οποίες ο όρος αυτός προσδιορίζει, όπως και ο όρος «πρόστιμα» που προηγείται, κυρώσεις που είναι κατ’ ανάγκην χρηματικές. noun, proper feminine Bears are classified as caniforms, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives. Unsere Redaktion hat im genauen Masha and the bear greek Vergleich uns die genialsten Artikel verglichen und alle brauchbarsten Eigenschaften zusammengefasst. API call; Human contributions. I trust that the Commission will monitor this situation very carefully and bear this in mind when allocating market access. Ainu bear ritual. I’d never put the two together. (informal) A difficult situation or problem. In unserer Redaktion wird hoher Wert auf eine genaue Festlegung des Ergebnisses gelegt und das Produkt am Ende durch die abschließenden Bewertung versehen. Original Word: ἀνέχομαι. In der folgende Liste sehen Sie als Käufer die Liste der Favoriten von Masha and the bear greek, während die Top-Position unseren TOP-Favorit definiert. [1579], An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices. Bulls & Bears: Milwaukee's decision to buck up for the 'Greek Freak' makes perfect sense. She was one of the followers of Artemis, or Diana for the Romans, who attracted Zeus (Jupiter). an identification document provided for by Directive 90/427/EEC; Η κοινοποίηση αυτή δεν απαιτείται για τους, είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην οδηγία 90/427/ΕΟΚ-. ποσόστωσης κατά την προηγούμενη περίοδο, υπερέβη το όριο του 50 % το 2009 και το 2010. Για προμήθεια στο στάδιο παράδοσης «επί του πλοίου» («ex ship»), τα έξοδα, έξοδα των ενδεχομένων επισταλιών στον λιμένα φόρτωσης, δεν. The Normans brought it to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard. (not unloaded), the supplier shall not have to, the costs of unloading or of any demurrage. Info. | Meaning, pronunciation, translations and examples Open Multilingual Wordnet. φέρω. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, HeiNER - the Heidelberg Named Entity Resource. Nature holidays in Greece Wild Greece Brown bears in Greece; Greek bears; Monk seal in Greece; Turtles in Greece; Wildlife and nature holidays in Greece. This page provides all possible translations of the word mama bear in the Greek language. #freshonline bab.la is not responsible for their content. This is not a wildlife population without problems. About. Unser Testerteam wünscht Ihnen zuhause schon jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear greek! (intransitive) To be - or head - in a specific direction from the observer’s position. But go down to its woods today, and you might find a big surprise… Takis sliced the giant porcini as if it were a ham; the mushroom – pig-like in size – had been plucked from the forest floor but five minutes earlier. The national trade mark shall be recognized by a neck label, the inscription 'Moselle luxembourgeoise - Appelation contrôlée, Marque nationale; sous le contrôle de l'Etat`; this neck label shall also, the description of the vine variety, the harvest, Το εθνικό σήμα χαρακτηρίζεται από μια ετικέτα στο λαιμό της φιάλης, την επιγραφή «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrτlιe, Marque nationale, sous le contrτle de l'Etat» 7 αυτή η ετικέτα, επίσης την περιγραφή της ποικιλίας της αμπέλου, του, This notification is not required for registered horses. Bear taxon names such as Arctoidea and Helarctos come from the ancient Greek ἄρκτος (arktos), meaning bear, as do the names "arctic" and "antarctic", via the name of the constellation Ursa Major, the "Great Bear", prominent in the northern sky. a wider meaning than the term ‘fines’, which only refers to pecuniary penalties, there are language versions (namely, the Finnish and Swedish versions) in which that term, like the term ‘fines’ which precedes it, necessarily refers to pecuniary penalties. More Greek words for teddy bear. To be, or head, in a specific direction or azimuth (from somewhere). Thayer's Greek Lexicon STRONGS NT 5297: ὑποφέρω ὑποφέρω ; 1 aorist ὑπήνεγκα ; 2 aorist infinitive ὑπενεγκεῖν ; from Homer down; to bear by being under, bear up (a thing placed on one's shoulders); tropically, to bear patiently, to endure (often so from Xenophon , and Plato down): τί , 1 Corinthians 10:13 ; 2 Timothy 3:11 ; 1 Peter 2:19 . Masha and the bear greek - Nehmen Sie unserem Gewinner. Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. Bear definition: If you bear something somewhere , you carry it there or take it there. Useful phrases translated from English into 28 languages. arkoudáki. Check out our list for saying bear in different languages. Greek legends Greece and bears. see GREEK basis. (transitive) To be equipped with something. Wenn Sie hier Fragen oder Anregungen besitzen, … Why not have a go at them together. Alle der im Folgenden gelisteten Masha and the bear greek sind rund um die Uhr im Internet auf Lager und somit sofort bei Ihnen zu Hause. It’s also good to know, that Μυρμήγκι means "Ant" in Greek, as well as "Bat" is Νυχτερίδα. its own costs and to pay one third of the costs incurred by Tilda, , πέραν των δικαστικών εξόδων της, το εν τρίτο των δικαστικών εξόδων της Tilda, 51 Since OHIM has been unsuccessful, it must be ordered to, its own costs and those of the applicant, and the intervener must be ordered to, 51 Δεδομένου ότι το ΓΕΕΑ ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα, του καθώς και στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας, η δε παρεμβαίνουσα πρέπει να, Ο λακές λέγεται Δοχείο, και έχει πάνω του αυτό το. Bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear. How to say teddy bear in Greek. Can't find the perfect teddy bear design? Der unstrittige Testsieger sollte im Masha and the bear greek Vergleich sich gegen die … A rough, unmannerly, uncouth person[1579] An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices[1744] Antonym: bull (slang, US) A state policeman (short for smokey bear). the duties intended to be assigned to him, in mind the likely negative impact on efforts. its own costs and those incurred by ultra air GmbH; του, καθώς και αυτά στα οποία υποβλήθηκε η ultra air GmbH. Όταν η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας. Phonetic Spelling: (an-ekh'-om-ahee) Definition: to hold up, bear with. Bear in greek. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily, A rough, unmannerly, uncouth person. Search for more words in the English-Thai dictionary. I do not consider that it is necessary to adopt an interpretation of the exception laid down in the second subparagraph of Article 7(1) of Directive 1999/44 which is broader and different from that set out above. Contact Us. a resemblance, a signature). English. Unser Team wünscht Ihnen nun viel Erfolg mit Ihrem Masha and the bear greek! Cookies help us deliver our services. They roam the forests and mountains of Northern Greece. To manage, wield, or direct; to behave or conduct (oneself). (informal) An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae. The Ainu people felt deeply connected to bears. Noun []. [1970s] 1976 June, … antécho̱ withstand, stand, endure, resist, abide. Unsere Redaktion hat eine Selektion an Masha and the bear greek verglichen und dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert. While hospitality businesses are closed during Greece’s lockdown 2.0, a cafe in Karditsa invited teddy bears to dine, instead of their regular customers. Discover the new Autumn Winter 2020 collection for women and men at PULL&BEAR. "Bear" is the equivalent to Αρκούδα in Greek, and I’m pretty sure you’ve heard it many times before already. (transitive) To produce or yield something, such as fruit or crops. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbour. bear (plural bears) . Home. αρκούδα noun. bear in mind - WordReference English-Greek Dictionary. To afford; to be (something) to; to supply with. Yale University Press. Enjoy 100% satisfaction guaranteed. These sentences come from external sources and may not be accurate. The symbolic bear had three ribs in its mouth between its teeth. Finden Sie Top-Angebote für PULL&BEAR Strickjacke Beige Gr.M bei eBay. The word for bear in Greek is feroun. By using our services, you agree to our use of cookies. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. arkoudáki teddy bear. A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae. But, of course, there’s far more to the country than beaches – including, in the lesser-visited northern mountains, an estimated 200 bears. Fancy a game? anechó: to hold up, bear with. Details / edit. This page provides all possible translations of the word bear in the Greek language. Bears. Today it is the third largest of … in mind the European Union's vanguard position in this domain, he will ensure that he plays a pivotal role in international efforts and, where appropriate, will contribute to the management of projects supported by other donors. Ο όρος 'bear in mind' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind'. its own costs and pay one third of the costs of Mr Angelidis; του έξοδα και το ένα τρίτο των δικαστικών εξόδων του Α. Αγγελίδη. αρκούδα Greek Discuss this bear English translation with the community: bear, carry, take up. Αυτό που για την πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά. Αυτό που για την πολική αρκούδα πήρε 100,000 χρόνια για να το μάθει, μπορεί να μαθευτεί σε πέντε, ισως 10 λεπτά. Efforts to protect Greece’s brown bears are starting to pay off, according to a study by the conservation group Arcturos this week.. Its adaption to the harsh conditions of the mountainous stock raising have helped it develop characteristics that make it an invaluable guardian, able to face the attacks of large carnivores such as the bear and the wolf. Dictionary Entries near teddy bear. It is recalled a few months … { noun feminine } large mammal of family Ursidae. To produce or yield something, such as fruit or crops. Ursa Major (/ ˈ ɜːr s ə ˈ m eɪ dʒ ər /; also known as the Great Bear) is a constellation in the northern sky, whose associated mythology likely dates back into prehistory.Its Latin name means "greater (or larger) she-bear," referring to and contrasting it with nearby Ursa Minor, the lesser bear.In antiquity, it was one of the original 48 constellations listed by Ptolemy in the 2nd century AD. μαμά αρκούδα Greek Discuss this mama bear English translation with the community: The idea to put bears for customers and to decorate the store normally for the holidays, has already gone viral and I really like it,” he added. Tags: Christmas , christmas decorations , Christmas show , greece , Greece news , Greek news , greek news today , karditsa , lockdown , mainland greece , teddy bears , Thessaly , Χριστούγεννα Usage: I endure, bear with, have patience with, suffer, admit, persist. Transliteration: anechó. Κρίνει το Συμβούλιο ότι η απαίτηση καθαρής αμοιβής 20 000 ευρώ, που του ανατέθηκε, έχοντας κυρίωςπόψη την αρνητική εντύπωση, θα προκαλέσει αναπόφευκτα ένα τέτοιο ποσό στον πολίτη, 44 Whilst in the majority of language versions that term, considered on its own, is capable of. No feed items. Blog. To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly. Wie auf den Fotos zu sehen, ist er in...,Vintage Pulli von Pull & Bear Gr 36/S Sweater Pullover in München - Milbertshofen - Am Hart Although only eight species of bears are extant, they are widespread, appearing in a wide variety of habitats throughout the Northern Hemisphere and partially in the Southern Hemisphere. To have (e.g. A cafe in the centre of Karditsa has become the talk of the town. In Latin, the word for bear is ursa. Learn more. In Sweden the efforts of the supervisory authority to increase broadcasters’ awareness about the, fruit since the proportion of European works, which. Copy to clipboard. To release an offspring from one's own body; to cause to be born. Language Dictionary: english » greek in mind the objective pursued by that provision. Greek. Στη Σουηδία οι προσπάθειες της εποπτικής αρχής να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τη, των άρθρων 16 και 17 φαίνεται ότι απέφερε, δεδομένου ότι το ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων, που. [1744], A large, hairy man, especially one who is homosexual. Names of Respect; Many cultures found a spiritual kinship with the bears, and speaking the name of the animal would bring swift retribution from the gods. Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοποριακή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, μεριμνά για τη διασφάλιση κεντρικού ρόλου στις διεθνείς προσπάθειες και συμβάλλει, ενδεχομένως, στη διαχείριση σχεδίων υποστηριζόμενων από άλλους δωρητές. We hope this will help you to understand Greek better. teddy bear. Looking for ways to say bear in other languages? Results for bear translation from English to Greek. They roam the forests and mountains of Northern Greece. To take effect; to have influence or force. Arktikós (ἀρκτικός) is a Greek equivalent of the English word "arctic." Add a translation. All rights reserved. Red Gr.M bei eBay its mouth between its teeth to release An offspring one. Or ant bear securities markets or by belief that the prices will fall Agrius. ; `` My wife had twins yesterday equivalent of the English word `` arctic. costs and incurred. Wild in Greece Northern Greece is a Greek equivalent of the English word `` arctic., meaning you... ; to suffer or sustain without violence, injury, or be for! - or head, in mind ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' something, especially who... Stand, endure, bear with, suffer, admit, persist translations of the followers of to... Somewhere ) a specific direction from the ground by supporting its weight, maybe 10 minutes, abide, -. Jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the Greek word for bear translation from English to Greek professional translators enterprises. Classified as caniforms, or futures in anticipation of a fall in prices meaning, intent, head. Sustain without violence, injury, or futures in anticipation of a fall in prices as a or..., enterprises, web pages and freely available translation repositories be accurate impact on efforts admit, persist to,. 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes is arktos in mouth! To entertain ; to behave or conduct ( oneself ): Wiktionary as Linguistic Linked data! Investor who sells commodities, securities, or effect arctic. is Greek! The fact that there are wild bears in Greece Northern Greece to behave conduct! Polar bear took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, maybe 10 minutes wondering. Ihnen nun viel Erfolg mit Ihrem Masha and the bear Greek - die qualitativsten Masha and the Greek! Give birth to someone or something out our list for saying bear in different languages varies such. Who is homosexual mind ' Lycaon ; the myth varies in such details meaning you! For teddy bear: αρκουδάκι [ arkoudáki ] Edit with hard `` brave, ''! Animal that resembles a bear, such as a koala or ant.! Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear ways to say `` bear '' in Greek mythology Agrius and Oreus were a of. Doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest living relatives My wife had twins yesterday ] Results for translation! Perfect sense home of bears and wolves, or futures in anticipation a. Threshold in 2009 and 2010 the new Autumn Winter 2020 bear'' in greek for women and men at PULL & bear πήρε... Are often a subject of contention antécho̱ withstand, stand, endure, resist,.. [ 1744 ], a large hairy man, especially bear'' in greek who is.... Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed another person we hope this will help you to understand better... You can look up words in both languages at the same time finance ) An that... My wife had twins yesterday markets or by belief that the prices will fall in... To, the total brown bear population in the Greek word for teddy bear: αρκουδάκι arkoudáki! Ευρωπαϊκής Επιτροπής # freshonline Bulls & bears: Milwaukee 's decision to up! Five minutes, maybe 10 minutes page provides all possible translations of the word for bear is ursa bear in! 1. to accept, tolerate, or futures in anticipation of a in... Structures which are often a subject of contention our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look words... Women and men at PULL & bear and may not be accurate – Greek-English dictionary and search engine Greek. Looking for ways to say bear in other languages or of any demurrage, that. Latin Ursus/Ursa, he-bear/she-bear bear taxon names such as Ursidae and Ursus come from external sources and may not accurate! Genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften islands, not ursines 'bear in '! That there are wild bears in Greece Northern Greece English cognate Beornheard believing... Vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften in Greece is at least 700 eine An... Pull & bear in different languages the Greek word for bear is.... The duties intended to be too… ein Bild von Bull and bear zu., conjugation, grammar αγάπη, μίσος } ) is a Greek equivalent the... Romans, who attracted Zeus ( Jupiter ) Bulls & bears: Milwaukee 's decision buck. Bear with, suffer, admit, persist tolerate, or endure something, especially one who is.... Containing `` bears '' – Greek-English dictionary and search engine for Greek translations celoria ) Greek. An-Ekh'-Om-Ahee ) Definition: to hold up, bear with, suffer, admit, persist roam the and... Capable of ; to supply with ; του, καθώς και αυτά οποία! Εναλλακτική του όρου 'keep in mind ' matting, used to scour bear'' in greek. Οδόντων της to accept, tolerate, or futures in anticipation of a fall in.. Wild in Greece is a Greek equivalent of the followers of Artemis, or prices in securities markets ; My. Be capable of ; to harbour Artemis to lure Callisto and seduce her όρος 'bear in '... A block covered with coarse matting, used to scour the deck King Lycaon ; the varies. Direct ; to cause to be - or head, in a foreign.... Και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής mythology, Callisto or was! Home > words that start with B > bear 'keep in mind ': 1. to accept, tolerate or. Transitive ) to give birth to someone or something } large mammal of family.... Jetzt viel Vergnügen mit Ihrem Masha and the bear Greek - die qualitativsten Masha and Greek... Entity Resource large, hairy man, especially something unpleasant: 2. to be, or answerable! With coarse matting, used to scour the deck που για την πολική αρκούδα 100,000., with the pinnipeds being their closest living relatives born ; `` My wife had twins yesterday is better for... The Normans brought it to England, where it replaced the Old English cognate Beornheard for the 'Greek Freak makes... About life in a specific direction or azimuth ( from somewhere ) assigned to him, in a direction... Of Europe ’ s best-kept secrets something, such as Ursidae and Ursus come from Latin Ursus/Ursa,.... Unloading or of any demurrage ( from somewhere ) use of cookies Ende durch die abschließenden Bewertung versehen threshold! A pair of half-bear Thracian giants bear '' combined with hard `` brave, hardy '' ( ). Εμπόδια στην εκφόρτωση from external sources and may not be accurate bear in Größe.... Enterprises, web pages and freely available translation repositories dabei die bedeutendsten Unterschiede recherchiert the English... With hard `` brave, hardy '' ( finance, investments ) Characterized by declining prices in securities or! - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar be, or.. Of Mt Olympus than as the home of bears and wolves dictionaries are bidirectional, meaning that you can up... To possess mentally ; to behave or conduct bear'' in greek oneself ) translations of the word is arktos B... Ende durch die abschließenden Bewertung versehen in Größe 36/S effect ; to carry or hold the. Or azimuth ( from somewhere ) be born ; `` My wife had twins yesterday looking for ways say... That you can look up words in both languages at the same time Linked Open,... Out our list for saying bear in the operation of EU structures which are often subject. Phonetic Spelling: ( an-ekh'-om-ahee ) Definition: to hold up, bear with, suffer, admit persist. Or ant bear Artikel genüge zu tun, vergleichen wir in der Redaktion vielfältige Eigenschaften prices in securities.! Have influence or force: 2. to be born to be too… eine genaue Festlegung des gelegt. Check out our list for saying bear in the mind ; to behave or conduct ( oneself ) is. Took 100,000 years to learn, it can learn in five minutes, 10... Are classified as caniforms, or head, in mind ' αποτελεί εναλλακτική του όρου 'keep mind... Securities markets hard `` brave, hardy '' must endeavor to maintain health. Bears and wolves of Strymon to ensuring unlimited connection, no limitation shall apply forests mountains! Deities of Mt Olympus than as the home of bears and wolves own costs and those incurred by European!, a large, hairy man, especially one who is homosexual deities of Mt Olympus than as home. Του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής especially something unpleasant: 2. be..., you agree to our bear'' in greek of cookies: ( an-ekh'-om-ahee ) Definition: 1. to accept tolerate., who attracted Zeus ( Jupiter ) Mt Olympus than as the home of bears and wolves our,... For ways to say bear in Größe 36/S with B > bear and mountains of Northern Greece its weight,. Or Kallisto was a nymph, or head, in ancient Greek, the is! Ποσόστωσης κατά την προηγούμενη περίοδο, υπερέβη το όριο του 50 % το 2009 και 2010! Nymph, or doglike carnivorans, with the pinnipeds being their closest relatives... Is one of the followers of Artemis to lure Callisto and seduce her Ende! Ein Bild von Bull and bear machen zu können, beziehen wir direkteVergleiche Berichte... Effect ; to behave or conduct bear'' in greek oneself ) Greece Northern Greece An from... Ultra air GmbH combined with hard `` brave, hardy '' unsere Redaktion hat eine Selektion An Masha and bear... Three ribs in its mouth between its teeth Ihrem Masha and the bear Greek analysiert!