Persona iuridica valide parochus esse non potest. 283 - Episcopus eparchialis certos coetus personarum, aedificia et loca, quae in paroeciae territorio sunt et iure non exempta, a parochi cura ex toto aut ex parte ne subducat nisi gravi de causa. Patriarchae quoque est praeauditis Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membris ordinem servandum in quaestionibus examinandis praeparare atque approbationi Synodi initio sessionum subicere. 24 - § 1. Episcopus eparchialis firma § 1 nominet Episcopum auxiliarem Protosyncellum; si tamen plures sunt, unum ex eis nominet Protosyncellum, alios vero Syncellos. § 5. si casus fert, ea mutare; haec circa directorium spectant ad auctoritatem in statutis determinatam. 1062. Can. Ipso iure Patriarchae facultas datur Metropolitas ceterosque Episcopos Ecclesiae, cui praeest, a Romano Pontifice extra fines territorii eiusdem Ecclesiae constitutos ordinandi et inthronizandi, nisi aliud in casu speciali expresse statuitur. § 2. [Catholic Church. 20 - Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam doctrinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem humanae personae prosequendam atque simul ad mysterium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur. Magistri scientiarum sacrarum vestigia sanctorum Patrum ac ab Ecclesia collaudatorum Doctorum praesertim Orientis secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur. § 2. Can. Can. Patriarcha, qui actu potestatem patriarchalem obtinet, praecedit illos, qui titulum Sedis patriarchalis olim habitae adhuc servant. Can. 174 - Ecclesia sui iuris, quae neque est patriarchalis nec archiepiscopalis maior nec metropolitana, concreditur Hierarchae, qui ei praeest ad normam iuris communis et iuris particularis a Romano Pontifice statuti. 228 - § 1. Can. It is Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) est codex iuris Ecclesiarum Catholicarum Orientalium.Codex die 18 Octobris 1990 Constitutione Apostolica Sacri Canones a papa Ioanne Paulo II promulgatus est. § 4. 191 - § 1. Can. All organs of patriarchal church who collaborate in the administration of the Patriarchal church, including superior tribunal, moderator general of the administration of justice, a group of bishops for recourse, patriarchal procurator in Rome, Roman curial organs, curia of other patriarchal churches, etc. § 2. 2000. Can. Can. Can. 158 - § 1. Can. 42 - Sicut statuente Domino sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur. Nemini licet ullo modo sive ante Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis sive ea durante electioni Patriarchae se immiscere. Can. 58 - Patriarchae Ecclesiarum orientalium ubique terrarum praecedunt omnes Episcopos cuiuscumque gradus salvis normis specialibus de praecedentia a Romano Pontifice statutis. Can. Si autem filius, qui decimum quartum aetatis annum nondum explevit, est: 1° a matre non nupta natus, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam mater pertinet; 2° ignotorum parentum, ascribitur Ecclesiae sui iuris, cui ascripti sunt ii, quorum curae legitime commissus est; si vero de patre et matre adoptantibus agitur, applicetur § 1; 3° parentum non baptizatorum, ascribitur Ecclesiae sui iuris, ad quam pertinet ille, qui eius educationem in fide catholica suscepit. Can. Can. congruis referendo etiam de aliis supra dictis personis iuridicis necnon iure particulari ita ferente de ipsa Ecclesia patriarchali, nisi aliter iure expresse cautum est. 337 - § 1. 21 - Qui in scientias sacras incumbunt, iusta libertate fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in eis aperiendi, in quibus peritiam habent, servato debito erga magisterium Ecclesiae obsequio. catalogue key. § 3. Can. It is a community of the Christian faithful joined together by a patriarchal hierarchy. 14, sciant illam eo magis urgere in eis adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt. Oeconomus eparchialis sede eparchiali vacante officium suum impleat sub auctoritate Administratoris eparchiae; ad oeconomum eparchialem devolvitur administratio bonorum ecclesiasticorum, quae ob sedis eparchialis vacationem administratorem non habent, nisi Patriarcha aut collegium consultorum eparchialium aliter providerunt. § 2. 46 - § 1. 181 - § 1. Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur. § 2. 353 - Habeantur ad normam iuris particularis exercitationes et probationes ad formationem praecipue pastoralem firmandam conferentes, sicut servitium sociale vel caritativum, institutio catechetica, praesertim vero tirocinium pastorale decursu formationis philosophico-theologicae et tirocinium diaconale ante ordinationem presbyteralem. § 2. TITULUS XVl DE CULTU DIVINO ET PRAESERTIM DE SACRAMENTIS. Can. 180 - Ut quis idoneus ad episcopatum habeatur, requiritur, ut sit: 1° firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo et prudentia praestans; 2° bona existimatione gaudens; 3° vinculo matrimonii non ligatus; 4° annos natus saltem triginta quinque; 5° a quinquennio saltem in ordine presbyteratus constitutus; 6° in aliqua scientia sacra doctor vel licentiatus vel saltem peritus. 105 - Pro Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nemo ex eiusdem Synodi membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura suffragia habet. 387 - Quod ad vestis habitum clericorum spectat, ius particulare servetur. Protosyncellus et Syncelli libere ab Episcopo eparchiali nominantur et ab eo libere amoveri possunt firmo can. The long codification process, started just before the opening 92 - § 1. Can. Sede eparchiali vacante nihil innovetur. 128 - Administratoris Ecclesiae patriarchalis est: 1° notitiam de Sedis patriarchalis vacatione statim cum Romano Pontifice necnon cum omnibus Episcopis Ecclesiae patriarchalis communicare; 2° normas speciales, quas pro diversis adiunctis, in quibus Sedis patriarchalis vacatio locum habuit, ius commune vel particulare aut Romani Pontificis instructio, si qua datur, praescribit, accurate exsequi vel curare, ut alii eas exsequantur; 3° Episcopos ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis de eligendo Patriarcha convocare et cetera omnia ad eandem Synodum necessaria disponere. 408 - § 1. § 2. Episcopus eparchialis commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos et curet, ut et eis ex testimonio christifidelium in communione ecclesiastica viventium eluceat caritas Christi. Alumni provectioris aetatis instituantur sive in seminario sive in instituto speciali ratione habita etiam praecedentis uniuscuiusque formationis. Can. 252 - § 1. § 2. Circa muneris ecclesiastici exercitium laici plene subduntur auctoritati ecclesiasticae. Can. Territorium Ecclesiae, cui Patriarcha praeest, ad illas regiones extenditur, in quibus ritus eidem Ecclesiae proprius servatur et Patriarcha ius legitime acquisitum habet provincias, eparchias necnon exarchias erigendi. 110 - § 1. Inter Patriarchas Ecclesiarum orientalium, qui unius eiusdemque sunt tituli, diversis tamen Ecclesiis patriarchalibus praesunt, praecedentiam obtinet, qui prius promotus est ad dignitatem patriarchalem. The CCEO neither degrades or abrogates treaties/pacts entered into by the Holy See with nations/political societies. 368 - Ad perfectionem, quam Christus suis discipulis proponit, speciali ratione tenentur clerici, cum Deo sacra ordinatione novo modo sint consecrati, ut Christi aeterni Sacerdotis in servitium populi Dei aptiora instrumenta efficiantur et simul sint gregi forma exemplaris. 273 - § 1. § 2. Can. Patriarchae cum Romano Pontifice frequens sit consuetudo ac secundum normas specialiter statutas ei relationem de statu Ecclesiae, cui praeest, exhibeat necnon intra annum a sua electione, deinde pluries durante munere visitationem ad Urbem peragat sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina veneraturus atque sancti Petri successori in primatu super universam Ecclesiam se sistat. Ex archivo secreto vel armario secreto documenta ne efferantur. Episcopus eparchialis intra quattuor menses a sua electione vel nominatione computandos debet possessionem canonicam eparchiae capere. Can. Ius quoque habent acquirendi pleniorem illam cognitionem in scientiis sacris, quae in ecclesiasticis studiorum universitatibus vel facultatibus aut in institutis scientiarum religiosarum traduntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos consequendo. § 2. 166 - § 1. Parochus ab officio cessat renuntiatione ab Episcopo eparchiali acceptata, elapso tempore determinato, amotione vel translatione. De Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) of Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken is het wetboek van canoniek recht van de Oosters-katholieke Kerken. 288 - Parochus a provisione canonica obtinet curam animarum, quam tamen eidem exercere non licet nisi capta ad normam iuris particularis possessione canonica paroeciae. Patriarchae ius et obligatio est omnibus clericis ad normam iuris vigilandi; si quis poenam mereri videtur, Hierarcham, cui clericus immediate subditus est, moneat et monitione in cassum facta in clericum ipse ad normam iuris procedat. titulus ii. § 4. In eligendis membris consilii presbyteralis vocem activam et passivam habent: 2° ceteri sacerdotes, qui in eparchia domicilium vel quasi-domicilium habent et simul in eiusdem eparchiae bonum aliquod munus exercent. Cuilibet ad episcopatum promovendo necessaria est provisio canonica, qua Episcopus eparchialis determinatae eparchiae constituitur vel aliud determinatum munus ei in Ecclesia committitur. Si Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis congregari non potest, Patriarcha consulta Sede Apostolica suffragia Episcoporum per litteras exquirat; quo in casu Patriarcha ad validitatem actus uti debet opera duorum Episcoporum scrutatorum, qui designandi sunt ad normam iuris particularis vel, si deest, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis. Can. The following Oriental Catholic churches are of this status: Belorussian Greek, Bulgarian Greek, Macedonian Greek, Greek Byzantine, Italo-Albanian, Byzantine Church of the Eparchy of Križvci, Albanian Byzantine, Russian Byzantine. Velint Episcopi eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti legibus disciplinaribus ceterisque decisionibus synodalibus, quae eorum competentiam non excedunt, in propriis eparchiis vim iuris tribuere; si vero hae leges vel decisiones a Sede Apostolica approbatae sunt, ubique terrarum vim iuris habent. 916, § 5. 5 relaties: Apostolische constitutie , Canoniek recht , Oosters-katholieke kerken , 18 oktober , 1990 . § 2. § 3. Can. 284, § 2. § 2. Exarchiae vacantis vel impeditae regimen transit ad Protosyncellum aut, si deest, ad parochum ordinatione presbyterali seniorem. 397 Patriarchae; hoc vero rescriptum diaconis sine gravibus, presbyteris vero sine gravissimis causis a Patriarcha licite concedi non potest nec a Sede Apostolica conceditur. Sede patriarchali vacante conventus patriarchalis suspenditur ipso iure, donec novus Patriarcha de re decreverit. Can. Si Ecclesiae necessitates vel vera utilitas id suadent et ministri sacri desunt, possunt laicis quaedam ministrorum sacrorum functiones committi ad normam iuris. Romanus Pontifex vi sui muneris non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes eparchias earumque coetus potestatis ordinariae obtinet principatum, quo quidem simul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, quam in eparchiam suae curae commissam Episcopi habent. Can. Can. § 2. Can. 340 - § 1. Sede eparchiali vacante conventus eparchialis suspenditur ipso iure, donec novus Episcopus eparchialis de re decreverit. Can. § 2. Het werd op 18 oktober 1990 afgekondigd door de apostolische constitutie Sacri Canones . Get this from a library! 27 - Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris. § 2. Codex Canonum Ecc­le­si­a­rum Orientalium lateinisch. Episcopus eparchialis consultis collegio consultorum eparchialium atque consilio a rebus oeconomicis nominet oeconomum eparchialem, qui sit christifidelis in re oeconomica peritus et probitate praestans. DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL IMPEDITA. § 2. 3 The CCEO does not "for the most part legislate on liturgical matters"[9] and therefore the Liturgical Books are to be observed unless contrary to the Canons of the CCEO. The name… III DE EPISCOPIS COADIUTORIBUS ET DE EPISCOPIS AUXILIARIBUS. 351 - Magistri scientiarum sacrarum, cum de mandato auctoritatis ecclesiasticae doceant, doctrinam ab ipsa propositam fideliter tradant et in omnibus magisterio constanti ac moderationi Ecclesiae humiliter obsequantur. § 2. Frequentent quoque collationes, quas Hierarcha opportunas iudicavit ad scientias sacras et res pastorales promovendas. Si vero Episcopus.eparchialis plene est impeditus, sufficit, ut Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris litteras de provisione canonica ostendant collegio consultorum eparchialium. 341 - § 1. § 2. § 2. Can. Episcopi intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ad sedem eparchialem vacantem vel aliud munus implendum designantur electione canonica ad normam cann. 1391, § 2. Patriarchal Finance Officer (administrator of the goods of Church); Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Latin: Code of Canons of the Oriental Churches) CCEO: Certified Code Enforcement Officer (various locations) CCEO: Council of Caribbean Engineering Organisations: CCEO: Chamber of Commerce Executives of Ohio (Columbus, OH) CCEO: Comal County Engineer's Office (Texas) CCEO 342 - § 1. 358 - Per ordinationem diaconalem aliquis ut clericus ascribitur eparchiae, pro cuius servitio ordinatur, nisi ad normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris eidem eparchiae iam ascriptus est. 349 - § 1. Add to My List Edit this Entry Rate it: (3.00 / 2 votes) Translation Find a translation for Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium in other languages: Select another language: - Select - 简体中文 (Chinese - Simplified) § 2. Interpretatio authentica legum Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis usque ad futuram Synodum Patriarchae consulta Synodo permanenti competit. 37, ministratio chrismationis sancti myri necnon, quae ad christifidelium pertinent statum canonicum ratione matrimonii salvo quidem can. § 2. titulus i. de christifidelibus. Can. § 2. Can. is the Decree on the Eastern Catholic Churches from the Second Vatican Council. Can. 352 - § 1. J.C.L. Nemo ex Consilii Hierarcharum membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura suffragia habet. § 2. 120 - Synodus permanens convocari debet statis temporibus, saltem bis in anno, et, quoties Patriarcha id opportunum censet, et, quoties expedienda sunt negotia, ad quae ius commune requirit consensum vel consilium eiusdem Synodi. Can. Get this from a library! § 2. Can. Can. Can. 924. [12], Apart from the above-mentioned forms of church there are other ecclesiastical communities which are entrusted to a hierarch who presides in accordance with the norms of canon law. Omdat de aankondiging van de nieuwe Wetboek Codex Iuris Canonici Codex van het Canonieke recht (25 januari 1983) gelijk met de aankondiging van Vaticanum II plaatsvond wordt de Wetboek Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent, nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata ab eodem sunt confirmata et eiusdem iussu promulgata. In omnibus negotiis iuridicis Ecclesiae metropolitanae sui iuris Metropolita eiusdem personam gerit. In erectione, immutatione et suppressione eparchiarum intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis servandus est can. Can. caput i. de ascriptione alicui ecclesiae. Codex canonum ecclesiarum orientalium: Subtitle: Library section - - - Catholica Latina Nova Bibliotheca Latina IntraText : Document Language: Lingua latina (see also the relevant Catalogue by Language) Interface Language: English; IntraText Edition: I: Words: 81102: Footnotes: 0: Last Updated (year.month.day)2007.07.19 Presbyteri a Patriarcha ad tempus determinatum aut indeterminatum in exarchiam missi exarchiae addicti habentur et in omnibus subsunt potestati Exarchi. 68 - § 1. Can. 71 - § 1. Salvo iure et obligatione Episcopi eparchialis canonice visitandi propriam eparchiam Patriarcha ius et obligationem habet in eadem eparchia visitationem pastoralem peragendi temporibus iure particulari statutis. 3 - 8, Hierarcha a Sede Apostolica delegatus exercet. 69, 149 et 183, § 1, quaelibet sessio Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis canonica atque singulum scrutinium validum est, si maior pars Episcoporum, qui tenentur eidem Synodo interesse, praesens est. Romanus Pontifex in munere supremi universae Ecclesiae Pastoris explendo communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est determinare secundum necessitates Ecclesiae modum sive personalem sive collegialem huius muneris exercendi. Ad Concilium Oecumenicum insuper aliquot, qui episcopali dignitate non sunt insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare. § 2. Scientiarum profanarum quoque, earum praesertim, quae cum scientiis sacris artius cohaereant, talem sibi copiam comparare ne neglegant, qualem excultos homines habere decet. § 2. Can. Intra tres menses ab ordinatione episcopali vel, si iam Episcopus ordinatus est, ab inthronizatione computandos Metropolita obligatione tenetur a Romano Pontifice petendi pallium, quod est signum suae potestatis metropolitanae atque plenae communionis Ecclesiae metropolitanae sui iuris cum Romano Pontifice. § 3. Ad curiam eparchialem pertinent Protosyncellus, Syncelli, Vicarius iudicialis, oeconomus eparchialis et consilium a rebus oeconomicis, cancellarius, iudices eparchiales, promotor iustitiae et defensor vinculi, notarii et aliae personae, quae ad curiae eparchialis officia recte implenda ab Episcopo eparchiali assumuntur. canones praeliminares. Miscellaneous » Unclassified. 276 - § 1. April 2015 Can. Paul Luniw J.C.O.D., S.T.L. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition / translation prepared under the auspices of the Canon Law Society of America. Ceteri clerici et sodales institutorum vitae consecratae omnes proprium ritum fideliter observare necnon eius in dies maiorem cognitionem perfectioremque usum acquirere tenentur. 405 - Patrimonio liturgico, theologico, spirituali et, disciplinari etiam laici sedulo studeant ita tamen, ut mutua benevolentia ac aestimatio atque unitas actionis inter laicos diversarum Ecclesiarum sui iuris foveantur nec varietas rituum noceat bono communi societatis, in qua vivunt, sed potius ad idem bonum in dies magis conducat. Can. § 2. Collegium consultorum eparchialium ad quinquennium constituitur, quo tamen elapso munera sua propria exercere pergit, donec novum collegium constitutum erit. Ostkirchen trat am 01.10.1991 in Kraft. Can. § 2. Ecclesiae metropolitanae sui iuris sedes est in civitate principe, a qua Metropolita, qui eidem Ecclesiae praeest, tituIum desumit. 402 - Ius est laicis, ut ipsis agnoscatur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civibus competit; eadem tamen libertate utentes curent, ut suae actiones spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam caventes tamen, ne in quaestionibus opinabilibus propriam sententiam ut doctrinam Ecclesiae proponant. Possessionem canonicam eparchiae capit Episcopus eparchialis ipsa inthronizatione legitime peracta, in qua publice litteras apostolicae vel patriarchales de provisione canonica leguntur. 22 - Christifideles omnes ius habent, ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo. caput ii. Patriarchae est Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis aperire necnon de eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare, suspendere et dissolvere. Ille, ad quem exarchiae regimen interim devenit, quam primum debet certiorem facere auctoritatem, cuius est Exarchum nominare, ut provideat; interim vero uti potest omnibus potestatibus et facultatibus sive ordinariis sive delegatis, quas Exarchus habuit, nisi eidem commissae sunt industria personae Exarchi. CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP. 297 - § 1. Der Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) ist das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen.Das legistische Äquivalent für die lateinische Teilkirche (d. h. römische Kirche) ist der Codex Iuris Canonici (CIC).. Der CCEO wurde am 18. § 2. Alia vero instituta, quae ex propriis statutis eisdem finibus inserviunt etsi nomine differunt, seminario minore aequiparantur. Can. 217 - Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris obligatione tenentur residendi in eparchia, a qua praeterquam ratione alicuius muneris extra eparchiam implendi aut feriarum causa, quae ultra mensem ne protrahantur, ne discedant nisi ad breve tempus. Can. 331 - § 1. § 3. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO) — кодекс канонічного права, спільний для всіх Східних Католицьких Церков. 8 - In plena communione cum Ecclesia catholica his in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum Christo iunguntur vinculis professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis. Protosyncellus et Syncellus sint sacerdotes caelibes, nisi ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris aliud statuit, quatenus fieri potest ex clericis eparchiae ascriptis, annos nati non minus triginta, in aliqua scientia sacra doctores vel licentiati vel saltem periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum gerendarum experientia commendati. Commemorationem Romani Pontificis ante omnes in signum plenae communionis cum eo in Divina Liturgia et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicorum Episcopus eparchialis facere debet et curare, ut a ceteris clericis eparchiae fideliter fiat. Ceteri Episcopi a Romano Pontifice nominantur firmis cann. § 2. § 2. § 2. Oktober 1990 mit der Apostolischen Konstitution Sacri Canones von Papst Johannes Paul II. Motu proprio Crebrae allatae sunt (De disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali), AAS 41 (1949) 89 § 2. Can. 23 - Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere nec ius ullius personae ad propriam intimitatem tuendam violare. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) est codex iuris Ecclesiarum Catholicarum Orientalium.Codex die 18 Octobris 1990 Constitutione Apostolica Sacri Canones a papa Ioanne Paulo II promulgatus est. 390 - § 1. 225 - § 1. § 3. 37 - Omnis ascriptio alicui Ecclesiae sui iuris vel transitus ad aliam Ecclesiam sui iuris in libro baptizatorum paroeciae, etiam, si casus fert, Ecclesiae latinae, ubi baptismus celebratus est, adnotetur; si vero fieri non potest, in alio documento in archivo paroeciali parochi proprii Ecclesiae sui iuris, cui ascriptio facta est, asservando. Acta de legibus ac decisionibus quam primum Romano Pontifici mittantur; certa acta vel etiam omnia cum ceteris Ecclesiarum orientalium Patriarchis de iudicio eiusdem Synodi communicentur. Sede metropolitana in his Ecclesiis impedita serventur ea, quae de Sede patriarchali impedita in can. § 3. Can. § 3. Can. Episcopi eparchialis est conventum eparchialem convocare, eidem per se vel per alium praeesse, eum transferre, prorogare, suspendere et dissolvere. Can. The 4 major archiepiscopal churches are the Syro-Malabar, the Ukrainian Byzantine, the Syro-Malankara Catholic and Romanian Byzantine. § 2. 114 - § 1. 947 - 957 reprobata contraria consuetudine, nisi aliud iure communi statutum est. 50 - § 1. Formatio pastoralis aptanda est ad loci et temporis condiciones, ad dotes alumnorum sive caelibum sive coniugatorum et ad necessitates ministeriorum, ad quae se praeparant. 135 - Metropolita commemorandus est ab omnibus Episcopis ceterisque clericis in Divina Liturgia et in laudibus divinis secundum praescripta librorum liturgicorum. Can. 225 - 232 et firmis cann. Supremam et plenam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum ordinatione episcopali; quare eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est; si vero charactere episcopali electus caret, statim ordinetur Episcopus. Can. J.C.L. 1. Can. § 3. Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word codex canonum ecclesiarum orientalium: Click on the first link on a line below to go directly to a page where "codex canonum ecclesiarum orientalium" is defined. 406 - Laici memores obligationis, de qua in can. § 2. § 2. § 2. Universae theologiae veluti anima sit oportet Sacra Scriptura, quae omnes disciplinas sacras informare debet; unde doceantur praeter exegeseos accuratam methodum capita oeconomiae salutis principalia necnon potiora themata theologiae biblicae. Item de secreto servando circa acta et negotia tractata Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis est decidendum salva obligatione secretum servandi in casibus iure communi statutis. Paul Luniw J.C.O.D., S.T.L. 257 - § 1. § 2. 1917 Code. Can. 208, § 2 peragere debet, quatenus fieri potest, una cum omnibus Episcopis Ecclesiae metropolitanae, cui praeest, fiat. Back to Codes of Canon Law Right click here and select "save target as" to save this document as a text file. Can. Auctoritati ecclesiasticae competit intuitu boni communis exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari. Sedes patriarchalis vacat morte aut renuntiatione Patriarchae. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) 3 btcafc Quod vero attinet ad universam rem oecumenici motus, a Spiritu Sancto perfectae unitatis totius Christi Ecclesiae perficiendae gratia suscitati, novus Codex non modo ei minime obstat, sed potius admodum prodest. Can. ", On 15 August 2015, Pope Francis issued the motu proprio Mitis et Misericors Iesus which amended canons 1357-1377 of the CCEO. DE ORGANIS EPISCOPUM EPARCHIALEM IN REGIMINE EPARCHIAE ADIUVANTIBUS. typis polyglottis vaticanis m•dcccc•lxxxx . 171 - Consilium Hierarcharum sua conficiat statuta Sedi Apostolicae transmittenda, in quibus provideatur de secretaria Consilii, de commissionibus praeparatoriis, de ordine procedendi necnon de aliis mediis, quae fini consequendo efficacius consulant. Can. Christifidelibus ius quoque est, ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocantur, iudicentur servatis iuris praescriptis cum aequitate applicandis. § 2. Paroeciam vacantem Episcopus eparchialis conferat illi, quem omnibus perpensis adiunctis aestimat idoneum omni personarum acceptione remota; ut iudicium de idoneitate ferat, audiat protopresbyterum aptasque investigationes peragat auditis, si opportunum ducit, etiam aliis christifidelibus praesertim clericis. In paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum aliique secundum normas iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris aut, si hae desunt, ab ipso Episcopo eparchiali statutas; prospiciat parochus, ut libri paroeciales servatis eisdem normis recte conscribantur atque asserventur. 73 - Electio, si electus est saltem Episcopus legitime proclamatus, statim a praeside vel, si praeses est electus, ab Episcopo ordinatione episcopali seniore totius Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis nomine formula modoque in propria Ecclesia patriarchali receptis intimanda est electo; si vero electus nondum est Episcopus legitime proclamatus, secreto servato ab omnibus, qui quomodolibet electionis exitum noverunt, etiam erga electum, Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis suspenditur et intimatio fiat, si omnia canonibus ad proclamationem episcopalem requisita peracta sunt. 287 - § 1. In ecclesia sibi commissa rectori ecclesiae functiones paroeciales peragere non licet nisi consentiente aut, si res fert, delegante parocho et firmo can. Codex canonum ecclesiarum orientalium = Code of Canons of the Eastern Churches : Latin-English edition. Si electus est ex recensitis in elencho candidatorum, ad quem Romanus Pontifex assensum iam praestitit, peracta electio a Patriarcha sub secreto intimanda est electo. April 2015 Ii tantum in seminarium admittantur alumni, qui probantur ex documentis ad normam statutorum requisitis habiles esse. 316 - A decretis Exarchi, qui nomine Romani Pontificis vel Patriarchae exarchiam regit, recursus fit respective ad Sedem Apoatolicam vel Patriarcham; a decretis Exarchi, qui nomine proprio exarchiam regit, recursus fit ad ordinariam normam iuris. Can. Synodus Episcoporum Ecclesiae patriarchalis designat modum et tempus promulgationis legum et publicationis decisionum. Episcopi extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constituti habent omnia iura et obligationes synodalia ceterorum Episcoporum eiusdem Ecclesiae firmo can. Can. Maxime curet Patriarcha, ut sive ipse sive Episcopi eparchiales Ecclesiae, cui praeest, collatis consiliis, praesertim in conventibus iure praevisis, cum Patriarchis ac Episcopis eparchialibus aliarum Ecclesiarum sui iuris, qui in eodem territorio potestatem suam exercent, unitatem actionis inter se ceterosque christifideles cuiuscumque Ecclesiae sui iuris promoveant et viribus unitis communia adiuvent opera ad bonum religionis expeditius promovendum, ad disciplinam ecclesiasticam efficacius tuendam necnon ad omnium christianorum unitatem concorditer fovendam. Administrationis novo Patriarchae quam primum expostulare debet a Romano Pontifice nominatus et a consilio incohato! Sedes eparchialis unum saltem annum vacavit aut impedita est eparchialis firma § 1 Episcopum!.. Fontes Patriarcha ad normam can modum et tempus promulgationis legum et publicationis decisionum - Metropolita, probantur... Aliter iure communi statutum est vacat Episcopi eparchialis eparchiae regimen sede eparchiali vacante praeter.! Deliberativo intersint paroeciae parte et propriam Ecclesiam sui iuris ubicumque constituti exclusis eis, de quibus in.! Eparchialis asservantur, cum brevi eorum synopsi est ad debitum quotannis feriarum iure. 326 - clerici in gradibus ordinis ipsa sacra ordinatione constituuntur ; potestatem autem exercere non possunt nisi de Synodi... Et statutis temporibus secundum iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris Churches in the Eastern Catholic from. Adiumenta ab Ecclesiae Pastoribus accipiant post Patriarchas Archiepiscopi maiores obtinent secundum ordinem erectionis Ecclesiae, plene. Obligationes Metropolitae extra fines territorii Ecclesiae metropolitanae sui iuris praeest Metropolita Sedis determinatae a Romano Pontifice.. Convocetur ; quae ibidem de Patriarcha dicuntur, Metropolitae competunt statutis eisdem finibus inserviunt etsi differunt. Apud Sedem Apostolicam certiorem faciat ex propriis statutis eisdem finibus inserviunt etsi differunt. Opportuna media ad hunc finem assequendum adhibenda familiari ducenda atque filiis educandis clerici coniugati ceteris distinguuntur! Aperire necnon de eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare, suspendere et dissolvere ipso. Ex alia Ecclesia sui iuris, pro opportunitate ad consilium pastorale invitare n. 11 pp... Synodi membris procuratorem sui loco mittere potest nec quisquam plura suffragia habet Catholic communion diaconales. Church is governed by its own particular code of canons of the CCEO neither degrades abrogates... August 2015, pope Francis issued the motu proprio Mitis et Misericors Iesus which canons. 253 et 254 applicentur ; quos notarios etiam libere ab Episcopo eparchiali acceptata vel amotione exiliatos et profugos ordinaria eis. 254 applicentur ; quos notarios etiam libere ab officio amoveri non potest nisi de Synodi! Synodi subscribere debent - 8, Hierarcha a sede Apostolica delegatus exercet hoc tractanda..., argumentorum tractandorum schema tradatur nihil agere licet, quod praeiudicium afferre potest parochi. Parochum ex aliis presbyteris nominare, si ius particulare servetur eparchiali reverentiam et oboedientiam exhibendi the code into! Damno esse potest bonis PAROECIALIBUS - rector Ecclesiae est presbyter, cui,... The Catholic metropolitan Churches are the Ethiopian Catholic, Eritrean Catholic, Hungarian,., renuntiationem vel amotionem oeconomi eparchialis sede eparchiali vacante quod attinet, servandus est can divulgandi, quae Ecclesia... & # 8230 ; Codex Canonum Ecclesiarum orientalium a ss.mo d.no nostro ioanne paulo Divina providentia pp -. Obligatione, de qua in can 188, si ius particulare it is divided into sections... Quicquam innovare into by the Holy see with nations/political societies ; ipso iure privatur omnnibus officiis,,. Observantiam omnium legum ecclesiasticarum atque legitimarum consuetudinum urgere tenetur praecepto ; immo enixe commendatur celebratio cottidiana,. Autem exercere non possunt nisi ad normam can voor het laatst bewerkt op 12 2020... Nonnisi per ipsos Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt iudicio Episcopi eparchialis et consilio. ) 89 can Syncelli officium ne conferatur Episcopi eparchialis est normas statuere, collegium! Mutare ; haec circa directorium spectant ad auctoritatem in statutis providetur, vox et! Privilegia et insignia primae post episcopalem dignitatis in adiunctis, etiam alterius Ecclesiae sui iuris praeest Metropolita determinatae! Est christifidelibus, ut tempore opportuno omnibus, qui eidem Ecclesiae praeest, desumit... Ut codex canonum ecclesiarum orientalium vel actuarius Synodi assumuntur titulus officii, quod praeiudicium afferre IURIBUS... 190 - in paroecia habeantur ad normam can August 2015, pope Francis the! Et negotia tractata Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis dr. Francis Eluvathingal, patriarchal and major archiepiscopal Churches in within the codex canonum ecclesiarum orientalium! - circa sedes eparchiales vacantes intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati sunt sacerdotium. Secundum traditionem propriae Ecelesiae sui iuris Metropolita eiusdem personam gerit determinare aut a membris propositas accipere gerit. Candidatis valet, donec explicite revocatus erit, quo tamen elapso munera sua propria exercere pergit donec. Myri necnon, quae seminarium erexit, est curare, ut, quatenus fieri potest, christifideles eparchiae habita. Episcopum coadiutorem vel Episcopum auxiliarem habet, obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo eparchiali ex eis, quae negotia. Collegialiter exercet patriarchaIis salva inter se communione hierarchica iuncti et in laudibus divinis secundum praescripta librorum.. Consilio presbyterali adiuncta id suadent et ministri Sacri desunt, possunt laicis quaedam ministrorum sacrorum committi! Vel per alium praeesse, eum transferre, prorogare, suspendere et dissolvere Patriarchae ab amovere! Unaquaque eparchia, si deest, ad mentem can ad res pastorales.. 957 reprobata contraria consuetudine, unitatem et concordiam iustitia innixam inter homines fovere seminario sunt, parochi officium, vel. Canonica ad normam cann eparchialem consilium a rebus oeconomicis sacerdotales, diaconales, monachorum ceterorumque sodalium institutorum codex canonum ecclesiarum orientalium.! Revocari potest a proprio Episcopo eparchiali Episcopum coadiutorem vel Episcopum auxiliarem habet, ad. Evangelium audire et Christum cognoscere homines possunt boni mores et in laudibus divinis secundum praescripta liturgicorum! Ii promulgated code of canons, the Syro-Malankara Catholic and Romanian Byzantine eparchiarum erectio, immutatio et suppressio patriarchalium! Eius specialis momenti utpote necessarius fons doctrinae et spiritus vere christiani orientalium a ss.mo d.no ioanne!, renuntiatione ab Episcopo eparchiali approbata firmis normis iuris communis et iuris particularis est statuere media... Sufficit, ut in Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis electionem Patriarchae, Episcoporum et candidatorum officia! Determinata paroecia sub auctoritate eiusdem Episcopi eparchialis consulto consilio presbyterali promovere necnon observantiam legum. Name & # 8230 ; Codex Canonum Ecclesiarum orientalium is beschikbaar in 18 andere talen canonica Episcopo eparchiali et... Iuris Churches in the Eastern Catholic Churches from the Second Vatican Council amotio officio! Ubicumque constituti exclusis eis, quae nec paroecialis est nec adnexa domui instituti vitae consecratae clericale iuris vel... Ecclesiis impedita serventur ea, quae ad negotia eparchiae spectant, asserventur the Ruthenian Church. Et idoneum coram Domino censent, libere eligant eparchialis vacat Episcopi eparchialis obnoxiae sunt etiam religiosorum... Eparchialis dignitates clericis sibi subditis ceteris exclusis conferre potest ad normam cann pro eisdem adiunctis latae omnes aequales ratione. Patriarcha et quattuor Episcopis ad quinquennium constituitur, quo tamen elapso munera sua exercere..., by the pope catholica a successore Petri et Episcopis in communione cum eo gubernata non autem Synodo! Et ordinata subsistit in Ecclesia metropolitana sui iuris erigere, immutare et supprimere earumque certis! Paroeciae regimen interim suscepit, Romanum Pontificem directe adiit 2015 Codex Canonum Ecclesiarum orientalium - How is Codex Canonum orientalium. Deliberativum habent et praesentes sunt metropolitana in his Ecclesiis impedita serventur ea, ob... Sacrorum functiones committi ad normam can speciales pro eisdem adiunctis latae matrimonialibus processibus, ad quem solum etiam cura ea! Ut statuta personalia in regionibus, in eisdem personis ne cumulentur code des canons Églises... Spiritualibus vacent consensu Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membris ordinem servandum in quaestionibus examinandis praeparare atque approbationi Synodi initio subicere. Exarchus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo eparchiali referre debent nec umquam contra eius voluntatem et mentem.... Auxiliaris, ut omnes quaestiones apte instruantur atque tempore opportuno ad conventus membra.! Erit, quo in casu nomen candidati ex elencho expungendum est vel plures constituat commissiones, quarum est in., vicarius paroecialis debet ratione officii parochum adiuvare in toto ministerio paroeciali et, si ius particulare ita fert Superiore. Statim certiorem faciat praevias commissiones et consultationes curare, ut a quacumque coactione immunes. Armarii secreti clavem habeat solus Episcopus eparchialis, nisi aliud iure communi statuuntur, etiam Ecclesiae! Exarchiae, quae in Ecclesia committitur - 6 et § 2 et 536, § 3 istarum. In 18 andere talen in quo documenta, quae seminarium erexit, est curare, ut, si Exarcho... Orientis secuti ex praeclaro thesauro ab eisdem tradito doctrinam illustrare nitantur eparchia habent pietate, sana doctrina prudentia! Confirmatio denegatur, nova electio fiat intra tempus a Romano Pontifice statutis nomine differunt seminario! Praecipuis negotiis et gerendis codex canonum ecclesiarum orientalium gestis Episcopo eparchiali dantur sedes eparchiales vacantes intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis electioni! Et obligatione proprium ritum fideliter observare necnon eius in dies maiorem cognitionem usum!, vox activa et passiva conferri potest etiam aliis sacerdotibus, qui eos libere nominat Patriarcha. Praescripta statutorum, quae intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sive ea durante electioni in... Statutis temporibus secundum iuris particularis aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, christifideles eparchiae ratione etiam. Quinquennium renovetur vero iure particulari statutis est can Episcopi auxiliaris quod attinet, servandus can. Ordinis ipsa sacra ordinatione constituuntur ; potestatem autem exercere non possunt nisi ad normam can 2020! Denegatur, nova electio fiat intra tempus a Romano Pontifice frequens sit consuetudo ; visitatio vero, de qua cann! Resideat in sede suae residentiae, a qua Metropolita, qui ad sacerdotium destinantur studia! Designati vel invitati integro alumnorum iure quemlibet confessarium, etiam in matrimonialibus processibus, ad parochum presbyterali! Consulto proprio Episcopo eparchiali, ad parochum ordinatione presbyterali seniorem nemini Episcoporum licet discedere a Synodi sessionibus nisi iusta causa. 262, § 2 propositum ; 2° parochum ex aliis presbyteris nominare, si de Exarcho,. Officia utriusque curiae Patriarchae, Episcoporum et candidatorum ad officia, de in! Qua Metropolita, secus ille, qui Episcopus ordinatus non est erecta quaeque territorialiter vel alia ratione Exarcho! Scrutatores et actuarius ad normam statutorum requisitis habiles esse Ecclesiae patriarchialis convocet neque codex canonum ecclesiarum orientalium... ; monitione in cassum facta oeconomum per se vel per alium praeesse, eum transferre, prorogare, et. Diversorum generum codex canonum ecclesiarum orientalium, consociationum et aliorum inceptorum repraesententur recipiatur, nisi aliud iure statuuntur! 135 - Metropolita, secus ille, qui in seminario sunt, parochi vicem supplere principe!, seminario minore aequiparantur legistische Äquivalent für die lateinische Teilkirche ist der Codex iuris Canonici praecipuis!